Gedragsonderzoek naar verduurzaming van (micro-)mkb

Middels expertinterviews en een vragenlijstonderzoek is verkend wat de motieven en drempels zijn van eigenaren van het micro-mkb om te verduurzamen en hoe subsidies, zoals de SVM, hierin een rol spelen.

Aanleiding

Om de klimaatdoelen te behalen is het belangrijk dat ook het mkb investeert in verduurzaming. Bedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, kunnen een Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) aanvragen. Met deze subsidie kunnen bedrijven, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, een energiebesparingsadvies krijgen van een energieadviseur en ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen binnen hun bedrijf. Deze subsidie werd echter nog niet optimaal benut.

Doelgroep 

De doelgroep van dit onderzoek bestond uit eigenaren van bedrijven met 2 tot 10 werknemers, ook wel "micro-mkb" genoemd. Daarnaast hebben de deelnemers van de vragenlijst aangegeven minimaal één bedrijfspand te huren of bezitten, waardoor ze mogelijk in aanmerking komen voor de SVM.

Opzet

Via panelbureaus zijn micro-mkb’ers uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is ingevuld door 176 ondernemers die binnen de doelgroep vallen en bestond uit vier onderdelen:

 • Deel 1: Motieven en drempels om te verduurzaming
 • Deel 2: Subsidies voor verduurzaming
 • Deel 3: Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 • Deel 4: Experiment

Resultaat 

Deel 1: Motieven en drempels om te verduurzaming:

 • 79,5% van de respondenten voelt zich medeverantwoordelijk voor het verduurzamen van de maatschappij en 69,3% geeft aan dat ze willen investeren in het verduurzamen van hun bedrijf.
 • Hoewel respondenten aangeven graag geld te besparen met verduurzaming (71,6%), lijkt dit motief de bereidheid om te investeren in verduurzaming niet direct te vergroten.
 • Respondenten lijken graag een duurzaam imago uit te willen stralen naar hun klanten (71,6%). Dit motief lijkt de bereidheid om te investeren in verduurzaming significant te vergroten.

Deel 2: Subsidies voor verduurzaming:

 • Hoewel respondenten het goed vinden dat er subsidies voor verduurzaming zijn (91.3%), heeft maar weinig van hen ervaring met dergelijke subsidies (13.1%).
 • Respondenten verwachten dat het aanvragen van een subsidie veel tijd kost (81,9%) en voor veel administratief gedoe zorgt (79,2%).

Deel 3: Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM):

 • 63,6% van de respondenten is nog niet bekend met de subsidieregeling.
 • Maar 45,5% van de respondenten geeft aan advies te willen krijgen van een energieadviseur. Mogelijk hangt dit samen met enige scepsis over de energieadviseurs en de opbrengsten van het energieadvies.
 • Hoewel 73,7% van de respondenten deze subsidieregeling over het algemeen aantrekkelijk vinden, vond slechts 38% het waarschijnlijk dat ze de subsidie ook zouden aanvragen.

Deel 4: Experiment

In een experiment is uitgetest hoe communicatie een rol kan spelen bij het stimuleren van een subsidieaanvraag. Dit experiment omvatte een RCT waarbij de helft van de respondenten de originele RVO-website van de SVM te zien kreeg (controle), De andere helft van de respondenten kreeg een aangepaste versie te zien waarbij verschillende gedragstechnieken waren toegepast.

De aangepaste versie van de website vonden de respondenten duidelijker en aantrekkelijker dan de originele beschrijving. Dit vertaalt zich echter niet direct in actie: respondenten die de aangepaste beschrijving lazen achten het niet waarschijnlijker dat ze de SVM gaan aanvragen dan de respondenten die de originele website te zien kregen (controle).

Meer informatie

Deze gedragsanalyse is uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.s.m. Dijksterhuis & van Baaren.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen