Gedragsstrategie burgers en circulaire economie

In een gedragsanalyse kijk je naar de onderliggende factoren van gedrag: wat zorgt ervoor dat mensen zich gedragen zoals zij zich gedragen? Op basis van een gedragsanalyse kunnen interventies worden ontwikkeld. Hieronder delen we ter inspiratie enkele recente gedragsanalyses uitgevoerd binnen de (rijks)overheid.

Een circulaire economie betekent een grote omslag in het gedrag van burgers. Daarom verscheen begin 2023 naast het Nationale Programma Circulaire Economie ook de Gedragsstrategie Circulaire Economie en burgers. Een gedragsstrategie voor een hele transitie, hoe ziet dat eruit?

Aanleiding

Nederland werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Het streven is dat Nederland in 2030 50 procent minder primaire abiotische grondstoffen gebruikt. In de transitie naar een circulaire economie is iedereen nodig: bedrijven, overheden èn burgers. De gedragsstrategie Burgers en circulaire economie beschrijft een langetermijnstrategie voor gedragsverandering van burgers. De strategie heeft als input gediend voor het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). De strategie helpt bij de verdere uitvoering en uitwerking van de daarin opgenomen maatregelen die raken aan gedrag van burgers.

Doelgroep 

Alle Nederlanders, de strategie heeft als doel dat een brede groep kiest voor circulair.

Opzet

Hoe krijg je zoveel mogelijk burgers mee? Voor de strategie zijn we gedragsonderzoeken en beleidsdocumenten ingedoken en hebben we de ervaringen van alle gedragsprojecten de afgelopen jaren meegenomen. De ontwikkelde strategie hebben we bij gedragsexperts getoetst.

Resultaat 

Op basis van het onderzoek hebben we een overkoepelende gedragsaanpak voor circulaire economie opgesteld. Vaak wordt ervan uitgegaan dat de kennis die burgers hebben over de duurzaamheid van een product of gedrag en de waarde die zij aan duurzaamheid hechten, doorslaggevend is voor hun gedrag en hun keuzes. Echter, uit onderzoeken blijkt dat de omgeving waarin gedrag wordt uitgevoerd vele malen invloedrijker is. Dit komt omdat alledaagse keuzes, zoals het wel of niet kopen van een nieuwe spijkerbroek, vaak onbewuste keuzes zijn. Dat betekent dat inzetten op bewustwording (alleen) niet gaat leiden tot ander gedrag op grote schaal. Onder andere dit inzicht leidde tot de volgende strategische pijlers. 1. We richten de omgeving zo in dat circulair gedrag makkelijk, logisch en eerlijk is. 2. We benutten drijfveren en nemen obstakels weg door het ontwerpen van aanvullende maatregelen specifiek per doelgroep, doelgedrag en product. 3. We verankeren en verbreden circulair gedrag door ook in te zetten op het vormen van een duurzame identiteit. Hierdoor maken burgers vaker en meer circulaire keuzes. In de strategie wordt verder ingegaan op de uitvoering en de uitwerking bij verschillende productgroepen. Ook vind je er gedragsanalyses voor verschillende duurzame gedragingen op het gebied van textiel en elektrische apparaten (denk aan tweedehands aanschaffen, repareren, etc.).

Meer informatie

Deze gedragsanalyse is uitgevoerd door het ministerie van IenW in samenwerking met het ministerie van EZK,  het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureau Bovenkamers.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.